1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller för utställare på konferenser/event/arrangemang arrangerade av Pauser Media AB (org.nr 556419–7761) och dess varumärken Telekom idag, Kvalitetsmagasinet, VD-tidningen, Miljö & Utveckling, Hållbart Samhällsbyggande och Kvalitetsvård.

De allmänna villkoren gäller mellan utställaren och leverantören (som hädanefter benämns ”kunden” eller ”utställaren”) och leverantören med dessa varumärken (som hädanefter benämns som ”Pauser Media” eller ”vi”).

2. Beställning

Bokning kan ske muntligt, skriftligt eller via företagets hemsida. Pauser Media ska bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt. Genom att kunden bokar utställarplats accepterar kunden framställda villkor och förbinder sig därigenom att följa dessa samt bekräftar att de har tagit del av Pauser Medias Personuppgiftspolicy.

Kunden ska skriftligen meddela Pauser Media om kund anser att orderbekräftelsen avviker från beställningen. Parterna är bundna av innehållet i orderbekräftelsen om sådant meddelande inte når Pauser Media inom 5 dagar från orderbekräftelsens datering. Om kunden inte utnyttjar hela eller del av beställningen eller avstår från att nyttja hela eller delar av det som ingår i beställningen, medför detta ej rätt till återbetalning eller nedsättning av priset.

Pauser Media har rätt att utan motivering neka eller ställa upp särskilda villkor för kundens deltagande. Pauser Media har en ensidig rätt att tilldela kunden lämplig monterplats. Kunden är också skyldig att underkasta sig förändringar i tilldelad monterplats som kan komma att beslutas av Pauser Media på grund av att omständigheterna kräver det.

2.1 Särskilda önskemål vid beställning

Om kunden kräver särskilda säkerhetsarrangemang eller andra önskemål ska dessa framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om kunden har särskilda önskemål om placering av monter och/eller monterytans storlek.

3. Bekräftelse och information

Pauser Media skickar en orderbekräftelse till kunden via e-post. Vi skickar information om samt login till den digitala utställarportalen med orderbekräftelsen.

4. Betalning och betalningsvillkor

Beställningen är bindande och betalningen betalas via faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till Swesum AB varvid lagstadgad påminnelseavgift och inkassokostnad kan tillkomma. Kunden är ensam betalningsansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader även om viss summa ska faktureras annan part, till exempel en sponsor. Om annan än kund ska betala eller faktureras en viss summa av beställningen ska Pauser Media skriftligen ha godkänt detta. En administrativ avgift debiteras kund om flera fakturor ska skickas.

5. Iordningställande av monterplatsen

Monterplatsen är tillgänglig för kunden från den dag och tid som meddelas av Pauser Media. Kunden ansvarar för att monterplatsen är iordningställd och att alla utställningsföremål är fullt uppmonterande 60 minuter innan konferensdeltagarna anländer. Kund bekostar allt som krävs för monterplatsens iordningställande utöver vad som ingår i monterplatsen och specificeras i utställarportalen. Utställaren har ansvaret för att tillämpliga arbetsmiljöbestämmelser iakttas på lokalytan.

6. Nyttjande av monterplatsen

Kunden ansvarar för att inga utställningsföremål tas bort från monterplatsen under tiden konferensen äger rum. Endast sådana utställningsföremål som av Pauser Media bedöms överensstämma med den aktuella konferensens inriktning, uppfyller skäliga kvalitetskrav eller på annat sätt anses lämpliga får ställas ut på monterplatsen. Om Pauser Media beslutar att ett utställningsföremål inte uppfyller nämnda krav, åligger det kunden att omgående och på egen bekostnad avlägsna utställningsföremålet från monterplatsen. Kunden äger inte rätt att återfå erlagd kostnad för monterplats eller del därav, eller erhålla annan ersättning av Pauser Media som kan uppstå av händelsen beskriven ovan. Pauser Media bekostar och ombesörjer allmän renhållning i lokalen, men utställaren är ansvarig och bekostar den behövliga renhållningen av monterplatsen.

7. Återställande av monterplatsen

Kunden ansvarar för att monterplatsen återställs i samma skick som när denna antogs. Alla utställningsföremål och allt avfall som kunden har haft på monterplatsen eller inom konferensen ska vara bortförda av kunden från lokaler direkt efter konferensens slut. I annat fall har Pauser Media rätt att bortföra föremålen på kundens risk och bekostnad. Kunden bekostar allt som krävs för monterplatsens återställande såsom transporter, demontering med mera om inte annat överenskommits i samband med beställningen.

Kundens förfoganderätt till monterplatsen upphör vid konferensens slut. Kunden ska efter konferensens slut lämna monterplatsen i ett för Pauser Medias acceptabelt skick. Om Pauser Media finner att det krävs åtgärder för att återställa monterplatsen, äger Pauser Media rätt att debitera utställaren kostnaden härför.

8. Värdefull egendom och ansvar för egendom

Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvarar den i lokalens förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, ska beställaren upplysa Pauser Media om detta. Vid stöld eller liknande är Pauser Media ersättningsskyldig endast om Pauser Media genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen. Pauser Media ansvarar ej för utställares egendom. Utställaren förbinder sig att teckna erforderliga försäkringar avseende sina åtaganden och sin egendom. Det åligger utställaren att informera eventuell tredje part om att egen motsvarande försäkring för egendom bör tecknas. Pauser Media har inget ansvar för egendom som förvaras i arrangörens hyrda lokaler eller i närliggande anslutande lokaler eller övriga ytor. Utställare ansvarar för eventuell skada som åsamkas av utrustning på plats ägd av utställare. Utställare ansvarar även för att ansvarsfullt frakta objekt till utställaryta och ansvarar för eventuell skada på tredjeparts lokalyta och egendom.

9. Prisändringar

Om kostnader för leverans enligt beställningen ökar till följd av tillkommande eller höjda skatter, devalvering, myndigheters beslut eller därmed jämförbara omständigheter, är Pauser Media berättigad att på avtalat pris eller vid var tid gällande prislistor ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen.

Pauser Media ska omgående informera utställaren när pristillägg sker.

10. Konferensens innehåll

Vid bokning av utställarplats framgår det var konferensen kommer att hållas eller om den genomförs i digitalt format. På hemsidan för konferensen finns aktuella uppgifter om konferensens innehåll, talare, tidpunkter, platsen där den hålls och medverkande utställare. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i konferensprogrammet fram till dagen när konferensen äger rum.

Vid särskilda fall kan vi vara tvungen att genomföra en konferens digitalt på grund av yttre omständigheter. Vi ska i sådana fall informera utställare om det i förväg.

11. Hinder, överlåtelse och upplåtelse

Utställarens bokning av utställarplats är bindande. Utställaren kan dock flytta sitt deltagande till en annan konferens om det anmäls till Pauser Media minst en månad innan konferensdagen. Detta ska meddelas till event@pausermedia.se. Pauser Media äger rätt att föreslå annan lämplig konferens för kunds målgrupp och flyttar deltagandet i samråd med kund. Eventuella tilläggsavgifter kan tillkomma och meddelas kund innan flytt sker. Part får inte utan den andra Partens skriftliga medgivande överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. Det innebär till exempel att utställare ej får upplåta del av sin monterplats till annan utan Pauser Medias skriftliga samtycke. Utställare får ha samutställare på monterplatsen om samutställaren har godkänts av Pauser Media. Pauser Media äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det kan antas att en representant för utställaren eller någon annan som på utställarens inbjudan kommer att närvara på utställarens monterplats och har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, olaga hot eller annat liknande brott.

12. Personliga uppgifter

Vid bokning av en utställarplats kommer Pauser Media att samla in personuppgifter tillhörande utställaren, såsom namn, organisationstillhörighet, e-postadress och telefonnummer. Vid en konferens kan namn och organisationstillhörighet göras synligt för andra på till exempel på namnbrickor, monter och vid bordsplacering.

Anmälan om specialkost eller särskilda önskemål görs frivilligt utställaren. Uppgifterna kan komma att delas med cateringföretag och lokaluthyrare.

Vid en digital konferens kan utställarens uppgifter bli synliga såsom namn och organisationstillhörighet via den digitala plattformens funktioner, till exempel vid närvaro i mötesrum.

Vid utställardeltagande på en konferens där utställaren agerar i sin yrkesroll kan personuppgifterna i vissa fall delas med andra utställare därmed har möjlighet att kontakta utställaren i dennes yrkesroll. Andra utställare behandlar då personuppgifter med eget personuppgiftsansvar. Mer information om Pauser Medias behandling av personuppgifter kan du läsa här.

13. Immateriella rättigheter

Inget i detta avtal ska tolkas som att Pauser Medias rätt till upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken jämte övriga immateriella rättigheter, eller del därav, överförs eller licensieras till utställare såvida det inte följer uttryckligen av detta Avtal. Kund beviljas härmed endast en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv rätt att använda Pauser Medias varumärken eller kännetecken för inbjudan till eller marknadsföring av sitt deltagande i ett arrangemang enligt detta avtal. Önskar utställare nyttja något av Pauser Medias varumärken eller kännetecken i annat fall krävs

Pauser Medias skriftliga godkännande. Inspelning och publicering i bild samt rörligt media kan förekomma på Pauser Medias konferenser och förekommer vid studioinspelning av material, där kunden i egenskap av utställare eller partner vid eller i anslutning till konferensen deltar. (Genom att acceptera dessa villkor lämnar kunden sitt medgivande till nyttjande enligt lagen om namn och bild i reklam (1978;800). Pauser Media äger därefter rätten att fritt och utan kostnad publicera resultatet av sådana upptagningar i egen kommunikation, PR- eller marknadsföringssyfte.

14. Force majeure

Pauser Media har rätt att ställa in konferenser som beror på myndighetsåtgärd, naturkatastrof, pandemi, krig, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll. Pauser Media har även rätt att ställa in konferensen om vi bedömer att genomförandet av konferensen innebär risk för människors hälsa eller liv.

Om konferensen ställs in på grund av ovan erbjuder vi kunden att delta i en annan konferens för samma kostnad. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

15. Kontakt

Pauser Media AB

E-post: kundtjanst@pausermedia.se
Telefon: 08-517 955 00

16. Tvist

Tvister som uppstår mellan parterna i anledning av avtalet ska i första hand försöka lösas i samförstånd med Pauser Media.Om tvist inte kan lösas i samförstånd med Pauser Media, ska tvisten exklusivt avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första och slutlig instans.